Home / Shop /

25,740 20,800 Baht

Category : Skincare

Available: Available

TAG :

SHIPPING & RETURNS จำนวนวันจัดส่ง และนโยบายการคืนเงิน
นโยบายการจัดส่งสินค้า
* การจัดส่งสินค้าด้วยบริการของ Kerry Express *
- ค่าจัดส่งสินค้า : กล่องแรก 70 บาท กล่องต่อไปบวกเพิ่มกล่องละ 10 บาท
- ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า - หากจัดส่งพัสดุ จากกรุงเทพไปต่างจังหวัด และจากต่างจังหวัดไปกรุงเทพ ก่อนตัดรอบ ผู้รับจะได้รับพัสดุในวันถัดไป (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากเป็น ส่งจากต่างจังหวัดไปต่างจังหวัด จะได้รับ 2 วันทำการ (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เงื่อนไขและการส่งสินค้าของ Kerry Express
คลิก https://th.kerryexpress.com/th/our-services/terms.php

- ทางร้าน จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ SMS หรือ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
- รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ลูกค้าอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน
- ทางร้าน ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการคืนเงิน
ร้าน Beautytoolshop ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อสินค้า ดังนี้
- ทางร้านจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ทางร้าน ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ หรือกรณีที่สินค้าไม่อยู่ในสภาพปกติ (หลังการพิสูจน์ที่ชัดเจน)
ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
- กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปกติแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป
- กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center
** ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้
กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภทฯ (สินค้าในอนาคต)
- กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
- กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี

** บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า และต้องทำการคืนเงินเท่านั้น เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้
- กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด ( เช่น สินค้าหมด Stock, สินค้ายกเลิกการผลิตฯ )
- กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง
- กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น
- ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
- ทางร้านขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

" Beautytoolshop ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ www.beautytoolshop.com"